BURGERLIJK WETBOEK Boek 7, Bijzondere overeenkomsten

Hier een opsomming van de teksten die er voor zorgen dat een consument andere rechten geniet dan een zakelijke koper.

Definitie Consumentenkoop (Boek 7, Artikel 5 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW))
"consumentenkoop is de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf". Het speelt dus geen rol op iemand een BTW-nummer heeft of bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven.
Definitie Overeenkomsten op afstand (Boek 7, Artikel 46a Burgerlijk Wetboek)
"In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
b. koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumenten-koop is;
c. overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten: de tot het verrichten van diensten strekkende overeenkomst op afstand tussen een dienstverlener die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
d. techniek voor communicatie op afstand: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand;
[...]

Het gaat hierbij dus om (a) een aanschaf op afstand en niet om aan aankoop in een winkel.

De koper moet (b) een consument zijn.

De verkoper moet (c) juist geen consument zijn.

Er moet (d) een communicatiemiddel gebruikt worden zoals fax, post of internet. Volgens ons valt de telefoon hier niet onder omdat daar wel degelijk gelijktijdige aanwezigheid voor nodig is.

Voor zakelijke klanten is het hele 'Overeenkomsten op afstand' verhaal dus niet aan de orde en daarmee is alles in Artikel 46 dan ook niet van toepassing.

Dwingend recht (Boek 7, Artikel 6 lid 1 Burgerlijk Wetboek)
"Bij een consumentenkoop kan van de afdelingen 1-7 [= Artikel 1 t.m. 38] van deze titel niet ten nadele van de koper worden afgeweken en kunnen de rechten en vorderingen die de wet aan de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de koper toekent, niet worden beperkt of uitgesloten [...]".

Het is dus niet mogelijk om als leverancier die rechten van de klant af te pakken, zelfs niet als de klant daar mee accoord zou gaan.

Bij een zakelijke klant worden die rechten doorgaans in de leveringsvoorwaarden 'afgepakt'.

???? (Boek 7, Artikel 6 lid 3 Burgerlijk Wetboek) (nieuw per 01-05-2003)
De toepasselijkheid op de consumentenkoop van een recht dat de door de richtlijn nr. 99/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen (PbEG L 171) voorziene bescherming niet of slechts ten dele biedt, kan er niet toe leiden dat de koper de bescherming verliest die hem krachtens deze richtlijn wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht van de lidstaat van de Europese Unie of de andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

Mocht de 'Europese richtlijn' u minder rechten lijken te geven dan wat deze wet u biedt dan is er niets aan de hand.

Alhoewel deze wet op een 'Europees verhaal' gebaseerd is heeft u met deze wet te maken en niet met het 'Europese verhaal'.

???? (Boek 7, Artikel 6a Burgerlijk Wetboek) (nieuw per 01-05-2003)
1. Indien in geval van een consumentenkoop in een garantie door de verkoper of de producent bepaalde eigenschappen zijn toegezegd, bij het ontbreken waarvan de koper bepaalde rechten of vorderingen worden toegekend, dan kan de koper deze uitoefenen onverminderd alle andere rechten of vorderingen die de wet de koper toekent.

De rechten die de koper krijgt door de garantievoorwaarden komen bovenop de rechten die de koper krijgt door de wet. (De een kan geen rechten van de ander afpakken.)

Bij een zakelijke klant is dat het afpakken van die rechten dus wel mogelijk.

2. In een garantie moet op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld welke in lid 1 bedoelde rechten of vorderingen een koper worden toegekend en moet worden vermeld dat deze een koper toekomen onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent. Voorts moeten in een garantie de naam en het adres worden vermeld van de verkoper of de producent van wie de garantie afkomstig is, alsmede de duur en het gebied waarvoor de garantie geldt. De garantievoorwaarden moeten duidelijk zijn.
3. De in lid 2 bedoelde gegevens moeten de koper op zijn verlangen worden verstrekt. Dit geschiedt schriftelijk of op een andere ter beschikking van de koper staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager. De garantievoorwaarden moeten beschikbaar zijn.
4. De aan de koper door de verkoper of de producent in een garantie-bewijs toegekende rechten of vorderingen komen hem ook toe indien de zaak niet de eigenschappen bezit die in een reclame door deze verkoper of producent zijn toegezegd.  
5. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. garantie: een in een garantiebewijs of reclame gedane toezegging als bedoeld in lid 1;
b. producent: de fabrikant van de zaak, degene die de zaak in de Europese Economische Ruimte invoert, alsmede een ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op de zaak aan te brengen.
Risico tijdens verzending (Boek 7, Artikel 11 Burgerlijk Wetboek)
"Indien bij een consumentenkoop de zaak bij de koper wordt bezorgd door de verkoper of een door deze aangewezen vervoerder, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af [...]"

De goederen reizen dus voor risico van de leverancier, tenzij ze door de klant zelf zijn afgehaald.

Bij een zakelijke klant is het risico naar keuze te plaatsen.

Kosten van verzending (Boek 7, Artikel 13 Burgerlijk Wetboek)
"Indien bij een consumentenkoop de zaak bij de koper wordt bezorgd door de verkoper of een door deze aangewezen vervoerder, kunnen daarvoor slechts kosten worden gevorderd, voor zover zij bij het sluiten van de overeenkomst door de verkoper afzonderlijk zijn opgegeven of door de verkoper de gegevens zijn verschaft op grond waarvan zij door hem worden berekend [...]"

Verborgen verzendkosten zijn verboden.

Kennelijk wordt een zakelijke klant geacht om oud en wijs genoeg te zijn om te snappen dat er verzendkosten zullen zijn.

Eisen aan produkt gesteld (Boek 7, Artikel 17 Burgerlijk Wetboek)
1. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.
2. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet hoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.
3. Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort, beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht van het overeengekomene afwijkt.
4. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan moet de zaak daarmede overeenstemmen, tenzij het slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te voldoen.
5. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hem voor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen.
[...]

Dit is een cruciaal artikel want hier wordt feitelijk de garantietermijn opgerekt.

Hier wordt gezegd (o.a.) dat een produkt zo lang moet meegaan als dat je 'mag verwachten'.

Bij een zakelijke klant is dit niet anders dan bij een consument, echter in geval van een zakelijke klant mag hier wel van worden afgeweken bijvoorbeeld door geschikte leveringsvoorwaarden te hanteren.

Per 01-05-2003 is hier aan gemorreld.
Er wordt duidelijker gemaakt dat 'de aard van de zaak' er toe doet in wat je kan verwachten.

Verder nieuw per 01-05-2003: Er wordt duidelijk gemaakt dat u in ieder geval dat mag verwachten wat er beweerd wordt over het produkt. Maar daar staat tegen over dat u niet dingen mag verwachten waarvan aangegeven is dat die niet zo zijn.

Verplichtingen van de verkoper (Boek 7, Artikel 18 Burgerlijk Wetboek)
1. Bij de beoordeling van de vraag of een op grond van een consumentenkoop afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, gelden mededelingen die door of ten behoeve van een vorige verkoper van die zaak, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, omtrent de zaak zijn openbaar gemaakt, als mededelingen van de verkoper, behoudens voor zover deze een bepaalde mededeling kende noch behoorde te kennen of deze mededeling uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op een voor de koper duidelijke wijze is herroepen, dan wel de koop niet door deze mededeling beïnvloed kan zijn.
2. Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.
3. Indien in geval van een consumentenkoop de verkoper verplicht is zorg te dragen voor de installatie van de zaak en deze installatie ondeugdelijk is uitgevoerd, wordt dit gelijkgesteld aan een gebrek aan overeenstemming van de zaak aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien de installatie door de koper ondeugdelijk is uitgevoerd en dit te wijten is aan de montagevoorschriften die met de levering van de zaak aan de koper zijn verstrekt.

Dus ook dingen die door de fabrikant of importeur beweerd worden moeten (door de leverancier) worden waargemaakt.

Bij een zakelijke klant zijn alleen de beweringen van de leverancier zelf bepalend.

Verplichtingen van de verkoper (Boek 7, Artikel 21 Lid 3 Burgerlijk Wetboek)
"Indien bij een consumentenkoop de verkoper niet binnen een redelijke tijd nadat hij hiertoe door de koper schriftelijk is aangemaand, aan zijn verplichtingen tot herstel van de afgeleverde zaak heeft voldaan, is de koper bevoegd het herstel door een derde te doen plaatsvinden en de kosten daarvan op de verkoper te verhalen."  
???? (Boek 7, Artikel 23 Lid 1 Burgerlijk Wetboek)
[...] Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is. Wil de koper aanspraak maken op garantie moet hij dat snel melden na het ontdekken van het probleem. Wacht hij daar langer dan twee manden kan hij zijn rechten verspelen.
Schadevergoeding (Boek 7, Artikel 24 Lid 1 Burgerlijk Wetboek)
"Indien op grond van een consumentenkoop een zaak is afgeleverd die niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten,heeft de koper jegens de verkoper recht op schadevergoeding overeenkomstig de afdelingen 9 en 10 van Boek 6."  
Verplichtingen van de verkoper (Boek 7, Artikel 46c Burgerlijk Wetboek)

1. Tijdig voordat de koop op afstand wordt gesloten, moeten aan de wederpartij met alle aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand aangepaste middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze, de volgende gegevens worden verstrekt, waarvan het commerciële oogmerk ondubbelzinnig moet blijken:
a. de identiteit en, indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan, het adres van de verkoper;
b. de belangrijkste kenmerken van de zaak;
c. de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de zaak;
d. voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;
f. het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid van ontbinding overeenkomstig de artikelen 46d lid 1 en 46e;
g. indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief:
de hoogte van het geldende tarief;
h. de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
i. voor zover van toepassing, in geval van een koop op afstand die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van zaken: de minimale
duur van de overeenkomst.


2. Tijdig bij de nakoming van de koop op afstand en, voor zover het niet aan derden af te leveren zaken betreft, uiterlijk bij de aflevering, moeten aan de koper op duidelijke en begrijpelijke wijze schriftelijk of, voor zover het de in de onderdelen a en c-e bedoelde gegevens betreft, op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, de volgende gegevens worden verstrekt, behoudens voor zover zulks reeds is geschied voordat de koop op afstand werd gesloten:
a. de gegevens, bedoeld in de onderdelen a-f van lid 1;
b. de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding overeenkomstig de artikelen 46d lid 1 en 46e lid 2;
c. het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de koper een klacht kan indienen;
d. voor zover van toepassing: gegevens omtrent de garantie en omtrent in het kader van de koop op afstand aangeboden diensten;
e. indien de koop op afstand een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur: de vereisten voor opzegging van de overeen-komst.

 
Verplichtingen van de verkoper (Boek 7, Artikel 46d Burgerlijk Wetboek)
1. Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen. Alles kan zonder opgaaf van redenen binnen 7 werkdagen ter creditering retour gezonden worden.
2. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 kan de verkoper, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de koper geen vergoeding in rekening brengen. Het enige wat de klant wel moet betalen zijn de verzendkosten (heen en terug).
3. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 heeft de koper recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen
na de ontbinding plaatsvinden.
De leverancier moet het geld dan binnen 30 dagen aan de klant terug storten.
4. De leden 1­3 zijn niet van toepassing op de koop op afstand:
a. van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;
b. van zaken die:
1°. zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
2°. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3°. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4°. snel kunnen bederven of verouderen;
c. van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de
koper hun verzegeling heeft verbroken;
d. van kranten en tijdschriften.

Diverse zaken zijn duidelijk hiervan uitgesloten:

Aandelen e.d. (4a)
Speciaal voor de klant gemaakte dingen (4b1/2)
Dingen als inktpatronen die niet meer gesloten kunnen worden (4b3)
Bederfelijke waar (4b4)
Software die uit de folie is (4c)
Kranten en Tijdschriften (4d)

Verplichtingen van de verkoper (Boek 7, Artikel 46f Burgerlijk Wetboek)
1. Het verzuim van de verkoper treedt zonder ingebrekestelling in, wanneer de koop op afstand niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij de verkoper heeft gedaan, is nagekomen, behalve voor zover de vertraging de verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is. Er moet binnen 30 dagen geleverd worden.
2. Indien nakoming onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, moet de koper daarvan zo spoedig mogelijk worden kennis gegeven en heeft hij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving plaatsvinden. Lukt dat niet dan moet eventueel al betaald geld terug gegeven worden binnen nog eens 30 dagen.
3. Indien in het in lid 2 bedoelde geval de verkoper krachtens een voor dan wel bij het sluiten van de koop op afstand gemaakt beding de bevoegdheid heeft, een zaak van gelijke kwaliteit en prijs te geven, komen de kosten van het terugzenden van de zaak in geval van ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1 ten laste van de verkoper. De koper moet daarvan op duidelijke en begrijpelijke wijze worden kennis gegeven. Alleen als dat van te voren duidelijk is afgesproken mag er een vervangend produkt geleverd worden, ook niet als het beter is.
Dwingend recht (Boek 7, Artikel 46j lid 1 Burgerlijk Wetboek)
Van [Artikel 46] kan niet ten nadele van de koper dan wel de wederpartij worden afgeweken.  

 

110
Wet van 6 maart 2003 tot aanpassing van Boek
7 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn
betreffende bepaalde aspecten van de verkoop
van en de garanties voor consumptiegoederen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek dient te worden aangepast aan richtlijn nr. 99/44/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 mei 1999
betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor
consumptiegoederen (PbEG L 171);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 1 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In lid 3 vervallen de woorden «een registergoed of».
2. Na lid 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Indien de te leveren roerende zaak nog tot stand moet worden
gebracht en de overeenkomst krachtens welke deze zaak moet worden
geleverd voldoet aan de omschrijving van artikel 1639 van Boek 7A, dan
wordt de overeenkomst mede als een consumentenkoop aangemerkt
indien de overeenkomst wordt gesloten door een aannemer die handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een aanbesteder, natuurlijk
persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De
bepalingen van deze titel en de artikelen 1640 tot en met 1651 van Boek
7A zijn naast elkaar van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen
van deze titel van toepassing.
B
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden
Jaargang 2003
Staatsblad 2003 110 1

1. In lid 1 vervallen de woorden «, behoudens bij een standaardregeling
als bedoeld in artikel 214 van Boek 6».
2. Na lid 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. De toepasselijkheid op de consumentenkoop van een recht dat de
door de richtlijn nr. 99/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de
verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen (PbEG L 171)
voorziene bescherming niet of slechts ten dele biedt, kan er niet toe leiden
dat de koper de bescherming verliest die hem krachtens deze richtlijn
wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht van de
lidstaat van de Europese Unie of de andere staat die partij is bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waar hij
zijn gewone verblijfplaats heeft.
C
Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6a
1. Indien in geval van een consumentenkoop in een garantie door de
verkoper of de producent bepaalde eigenschappen zijn toegezegd, bij het
ontbreken waarvan de koper bepaalde rechten of vorderingen worden
toegekend, dan kan de koper deze uitoefenen onverminderd alle andere
rechten of vorderingen die de wet de koper toekent.
2. In een garantie moet op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
vermeld welke in lid 1 bedoelde rechten of vorderingen een koper worden
toegekend en moet worden vermeld dat deze een koper toekomen
onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent. Voorts
moeten in een garantie de naam en het adres worden vermeld van de
verkoper of de producent van wie de garantie afkomstig is, alsmede de
duur en het gebied waarvoor de garantie geldt.
3. De in lid 2 bedoelde gegevens moeten de koper op zijn verlangen
worden verstrekt. Dit geschiedt schriftelijk of op een andere ter
beschikking van de koper staande en voor hem toegankelijke duurzame
gegevensdrager.
4. De aan de koper door de verkoper of de producent in een garantie-bewijs
toegekende rechten of vorderingen komen hem ook toe indien de
zaak niet de eigenschappen bezit die in een reclame door deze verkoper of
producent zijn toegezegd.
5. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. garantie: een in een garantiebewijs of reclame gedane toezegging als
bedoeld in lid 1;
b. producent: de fabrikant van de zaak, degene die de zaak in de
Europese Economische Ruimte invoert, alsmede een ieder die zich als
producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderschei-dingsteken
op de zaak aan te brengen.
D
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. De eerste zin van lid 2 komt te luiden: Een zaak beantwoordt niet aan
de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de
mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de
eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht
verwachten.
Staatsblad 2003 110 2

2. Onder vernummering van lid 5 tot lid 6, wordt een nieuw lid 5
ingevoegd, luidende:
5. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de
overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan
de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst
beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van
grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hem voor deze
gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen.
E
Artikel 18 komt te luiden:
Artikel 18
1. Bij de beoordeling van de vraag of een op grond van een
consumentenkoop afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt,
gelden mededelingen die door of ten behoeve van een vorige verkoper
van die zaak, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
omtrent de zaak zijn openbaar gemaakt, als mededelingen van de
verkoper, behoudens voor zover deze een bepaalde mededeling kende
noch behoorde te kennen of deze mededeling uiterlijk ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst op een voor de koper duidelijke wijze is
herroepen, dan wel de koop niet door deze mededeling beïnvloed kan zijn.
2. Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering
niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het
overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering
openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich
daartegen verzet.
3. Indien in geval van een consumentenkoop de verkoper verplicht is
zorg te dragen voor de installatie van de zaak en deze installatie ondeug-delijk
is uitgevoerd, wordt dit gelijkgesteld aan een gebrek aan overeen-stemming
van de zaak aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien de
installatie door de koper ondeugdelijk is uitgevoerd en dit te wijten is aan
de montagevoorschriften die met de levering van de zaak aan de koper
zijn verstrekt.
F
Aan artikel 19 lid 2 wordt aan het slot een zin toegevoegd, luidende: Bij
een consumentenkoop kan de koper zich er echter wel op beroepen dat de
zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.
G
Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:
1. Lid 2 komt te luiden:
2. De kosten van nakoming van de in lid 1 bedoelde verplichtingen
kunnen niet aan de koper in rekening worden gebracht.
2. Onder vernummering van lid 3 tot lid 6, worden drie nieuwe leden
ingevoegd, luidende:
3. De verkoper is verplicht om, mede gelet op de aard van de zaak en
op het bijzondere gebruik van de zaak dat bij de overeenkomst is voorzien,
binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper,
zijn in lid 1 bedoelde verplichtingen na te komen.
4. Bij een consumentenkoop komt de koper in afwijking van lid 1
slechts dan geen herstel of vervanging van de afgeleverde zaak toe indien
Staatsblad 2003 110 3

herstel of vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan
worden.
5. Herstel of vervanging kan bij een consumentenkoop van de verkoper
niet gevergd worden indien de kosten daarvan in geen verhouding staan
tot de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering
die de koper toekomt, gelet op de waarde van de zaak indien zij aan de
overeenkomst zou beantwoorden, de mate van afwijking van het
overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht of
een andere vordering geen ernstige overlast voor de koper veroorzaakt.
H
Artikel 22 komt te luiden:
Artikel 22
1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan heeft bij
een consumentenkoop de koper voorts de bevoegdheid om:
a. de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het overeen-gekomene,
gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar
gevolgen niet rechtvaardigt;
b. de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking
van het overeengekomene.
2. De in lid 1 bedoelde bevoegdheden ontstaan pas wanneer herstel en
vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen
worden, danwel de verkoper tekort is geschoten in een verplichting als
bedoeld in artikel 21 lid 3.
3. Voorzover daarvan in deze afdeling niet is afgeweken zijn op de in lid
1 onder b bedoelde bevoegdheid de bepalingen van afdeling 5 van titel 5
van Boek 6 omtrent ontbinding van een overeenkomst van overeenkom-stige
toepassing.
4. De rechten en bevoegdheden genoemd in lid 1 en de artikelen 20 en
21 komen de koper toe onverminderd alle andere rechten en vorderingen.
I
Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het slot van lid 1 wordt een zin toegevoegd, luidende: Bij een
consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de
ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van
twee maanden na de ontdekking tijdig is.
2. In de tweede zin van lid 2 vervallen de woorden «door gedeeltelijke
ontbinding van de koop».
J
Artikel 25 lid 2 komt te luiden:
2. Van lid 1 kan niet ten nadele van de verkoper worden afgeweken.

ARTIKEL II
Indien dit voorstel van wet, alsmede het bij koninklijke boodschap van
16 april 1993 ingediende voorstel van wet tot Aanvulling van titel 7.1
(Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake
de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel
7.12 (Aanneming van werk) (23 095) tot wet zijn verheven en in werking
zijn getreden, komt lid 4 van artikel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek te luiden:
4. Indien de te leveren roerende zaak nog tot stand moet worden
gebracht en de overeenkomst krachtens welke deze zaak moet worden
geleverd voldoet aan de omschrijving van artikel 7.12.1, dan wordt de
overeenkomst mede als een consumentenkoop aangemerkt indien de
overeenkomst wordt gesloten door een aannemer die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, en een opdrachtgever, natuurlijk
persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De
bepalingen van deze titel en die van afdeling 1 van titel 12 zijn naast elkaar
van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen van deze titel van
toepassing.

 

ARTIKEL III
Na lid 4 van artikel 196 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek 2
worden twee leden toegevoegd, luidende:
5. Artikel 6a van Boek 7 is niet van toepassing in geval van een
consumentenkoop die vóór het in werking treden van de wet is gesloten.
6. In afwijking van artikel 79 kan een beding op grond van strijd met
artikel 25 lid 2 van Boek 7 worden vernietigd nadat een jaar na het tijdstip
van het in werking treden van de wet is verstreken; deze vernietiging heeft
evenwel geen werking ten aanzien van zaken die vóór het verstrijken van
deze termijn aan de verkoper zijn geleverd.

 

ARTIKEL IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 6 maart 2003
Beatrix
De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
Uitgegeven de twintigstemaart 2003
De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
STB7783
ISSN 0920 - 2064
Sdu Uitgevers
's-Gravenhage 2003
Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 2000/2001, 2001/2002, 27 809.
Handelingen II 2001/2002, blz. 4751.
Kamerstukken I 2001/2002, 27 809 (323, 323a,
323b); 2002/2003, 27 809 (32, 32a, 32b).
Handelingen I 2002/2003, zie vergadering d.d.
4 maart 2003.
1 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van
21 november 2002, Stb. 588.
2 Stb. 1991, 601, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 31 oktober 2002, Stb. 542.
Staatsblad 2003 110 5